Naar de inhoud

Vragen & antwoorden

 • Wat is het verschil tussen oefentherapie Mensendieck en Fysiotherapie?

  Een oefentherapeut zal een klacht altijd betrekken bij de gehele houding en het hele bewegingsgedrag van de individuele client. Gezocht wordt naar de factoren die de klacht kunnen veroorzaken en in stand houden. Hierbij worden grote spiegels gebruikt.

  De behandeling bij de oefentherapeut richt zich op gedragsverandering. Dat wil zeggen dat de cliënt anders zal gaan leren bewegen. Dit wordt gedaan met behulp van oefeningen die in de praktijk gedaan worden, maar vooral door de cliënt thuis.
  Een fysiotherapeut richt zich over het algemeen veel meer op de klacht zelf. Met behulp van massage, fysische therapie en oefeningen in de praktijk wordt deze klacht verholpen. Dit effect is vaak tijdelijk van aard.

 • Is Mensendieck ook geschikt voor kinderen?

  Ja, soms wordt door een (school)arts geconstateerd dat er een houdings- of ontwikkelingsprobleem (scoliose, kyfose, lordose) is. Het kind wordt dan naar de huisarts of orthopeed verwezen en deze zal adviseren om naar een oefentherapeut-Mensendieck te gaan.
  Wanneer u zelf constateert dat uw kind krom/scheef groeit, kom dan gerust langs voor advies/behandeling.

  Daarnaast kan er ook sprake zijn van een motorische achterstand, waardoor het kind opvalt bij de gymles, onhandig is, of bijvoorbeeld moeite heeft met schrijven. De leerkracht of gymdocent signaleren deze achterstand, en kunnen de ouders aanraden contact op te nemen met de huisarts voor een verwijzing naar een gespecialiseerde Kinderoefentherapeut-Mensendieck.
  onveranderd

 • Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

  Dit hangt af van de diagnose, de complexiteit van de klachten, de fysieke mogelijkheden maar ook van doel, motivatie en inzet van de patiënt.
  Het aantal behandelingen wordt altijd opgesteld in gezamenlijk overleg. Soms worden aan het eind van de behandelserie een aantal nacontroles na enkele weken tot maanden gepland, om terugvallen in de oude fouten te voorkomen. Ook een jaarlijkse check-up behoort tot de mogelijkheden.

 • Is bezoek op de werkplek ook mogelijk?

  Ja, mits de reistijd voor de therapeut haalbaar is.

 • Wordt er ook aan huis behandeld?

  Ja, als u niet naar ons toe kan komen.
  Dit moet door de verwijzer op de verwijsbrief worden aangegeven.

 • Wat zijn de betalingsvoorwaarden (volgens de VvOCM)?

  Richtlijn BETALINGSVOORWAARDEN praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck

  Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefenthera¬peut Cesar/Mensendieck of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepas¬sing:

  1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefen¬therapie Cesar/Mensendieck.

  2. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar/Mensendieck het recht het wette¬lijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen.
  Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzeke¬ring ver¬goedt dit niet. Afzeg¬ging van een behandelingsafspraak op maan¬dag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn ge¬schied.

  3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechts¬wege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestel¬de termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoe¬ning. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is eveneens gerech¬tigd extra admini¬stratiekos¬ten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Cesar/Mensendieck heeft.

  5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitenge¬rechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

  6. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

  7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt en/of de cliënt aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Cesar/Mensendieck van beslissende aard.

  8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut Cesar/Mensendieck, waarop deze voor¬waarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

 • Hoeveel kost een behandeling oefentherapie Mensendieck (tarievenlijst)?

  Alle bedragen zijn in euro’s:

  Zitting: 40,00,
  Screening  (zonder verwijsbrief): 18,50,
  Intake na verwijzing: 52,00,
  Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek: 97,50,
  Toeslag voor aan huis/inrichting: 18,50,
  Screening en intake: 70,50
  Instructie/overleg ouders van de patiënt: 40,00,
  Telefonische afspraak: 40,00

  Bekkenoefentherapie:
  Zitting bekkenoefentherapie: 47,50,                        Intake/onderzoek bekken ot: 57,50,                      Screening/intake/onderzoek bekken ot:  79,00

  Niet nagekomen afspraak: 75% van het tarief,

  Het tarief bekkenoefentherapie wordt gerekend wanneer sprake is van lage rug, bekken, heup, of bekkenbodemklachten.

 • privacy statement/verklaring Mensendieck praktijk M.Sjollema
 • Klachtenregeling
logo-kp
logo kinderoefentherapie
Netwerk Chronische Pijn
logo-kp