Naar de inhoud

Vragen & antwoorden

 • Wat is het verschil tussen oefentherapie Mensendieck en Fysiotherapie?

  Een oefentherapeut zal een klacht altijd betrekken bij de gehele houding en het hele bewegingsgedrag van de individuele client. Gezocht wordt naar de factoren die de klacht kunnen veroorzaken en in stand houden. Hierbij worden grote spiegels gebruikt.

  De behandeling bij de oefentherapeut richt zich onder andere op gedragsverandering. Dat wil zeggen dat de cliënt anders zal gaan leren bewegen. Dit wordt gedaan met behulp van oefeningen die in de praktijk gedaan worden, maar vooral door de cliënt thuis.
  Een fysiotherapeut richt zich over het algemeen veel meer op de klacht zelf. Met behulp van massage, fysische therapie en oefeningen in de praktijk wordt deze klacht verholpen. Dit effect is vaak tijdelijk van aard.

 • Is Mensendieck ook geschikt voor kinderen?

  Ja, soms wordt door een (school)arts geconstateerd dat er een probleem is met de houding of motoriek. Het kind hoeft nog geen klachten te hebben, maar houding of beweging vallen op; het kind zit bijvoorbeeld erg krom naar voren gebogen bij werken op laptop of telefoon, of het kind staat met een holle/kromme rug. Ook de stand van de knieën kan afwijkend zijn, dit kan tot knie- of heupklachten leiden bijvoorbeeld bij hardlopen.
  In de tienertijd kunnen scoliose en kyfose snel verslechteren door de groeispurt.
  Het kind wordt dan naar de huisarts of orthopeed verwezen en deze zal adviseren om naar een oefentherapeut-Mensendieck te gaan.
  Wanneer u zelf constateert dat uw kind krom/scheef groeit, kom dan gerust langs voor advies/behandeling.

 • Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

  Dit hangt af van de diagnose, de complexiteit van de klachten, de fysieke mogelijkheden maar ook van doel, motivatie en inzet van de patiënt.
  Het aantal behandelingen wordt altijd opgesteld in gezamenlijk overleg. Soms worden aan het eind van de behandelserie een aantal nacontroles na enkele weken tot maanden gepland, om terugvallen in de oude fouten te voorkomen. Ook een jaarlijkse check-up behoort tot de mogelijkheden.
  Voor kinderen met een progressieve scoliose kan een chronische indicatie worden aangevraagd, omdat deze kinderen vaak veel behandelingen nodig hebben, gedurende soms wel 2-3 jaar achtereen.

 • Is bezoek op de werkplek ook mogelijk?

  Ja, mits de reistijd voor de therapeut haalbaar is.

 • Wordt er ook aan huis behandeld of via videobellen?

  Vanwege de Corona Crisis wordt als alternatief gebruik gemaakt van videobellen indien nodig/gewenst. Zo voorkomen we face-to-face contact.
  Voor behandeling aan huis is een aantekening op de verwijzing nodig van de huisarts/specialist.

 • Wat zijn de betalingsvoorwaarden (volgens de VvOCM)?

  Richtlijn BETALINGSVOORWAARDEN praktijk voor oefentherapie Cesar/Mensendieck

  Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut Cesar/Mensendieck of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck.

  2. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar/Mensendieck het recht het wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen.
  Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur, te zijn geschied.

  3. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de oefentherapeut Cesar/Mensendieck heeft.

  5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

  6. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

  7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt en/of de cliënt aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Cesar/Mensendieck van beslissende aard.

  8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en oefentherapeut Cesar/Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.

 • Hoeveel kost een behandeling oefentherapie Mensendieck (tarievenlijst)?

  De particuliere tarieven kunt u vinden in de wachtruimte.

  Het tarief voor bekkenoefentherapie ligt hoger dan het reguliere tarief.

  Alle zorgverzekeraars hanteren een ander tarief wat zij aan de beroepsgroep toekennen. Dit kunt u zelf nakijken op hun site.

   

 • privacy statement/verklaring Mensendieck praktijk M.Sjollema
 • Klachtenregeling
logo-kp
Netwerk Chronische Pijn
logo-kp