Naar de inhoud

Privacy statement

Mensendieck praktijk M. Sjollema, gevestigd in Rozenstraat 13 te Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Postadres: Rozenstraat 13, 1441 HV, Purmerend
Telefoon : 0627574800
Website : www.mensendieckpurmerend.nl
email : marcella.sjollema@gmail.com

Marcella Sjollema is de Functionaris Gegevensbescherming van Mensendieck praktijk M. Sjollema. Zij is te bereiken via marcella.sjollema@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mensendieck praktijk M. Sjollema verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam / Geslacht / Geboortedatum / Adresgegevens / Telefoonnummer / E-mailadres / Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mensendieck praktijk M. Sjollema verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gezondheid / Burgerservicenummer (BSN)/ gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marcella.sjollema@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mensendieck praktijk M. Sjollema verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om diensten bij u te leveren / Het afhandelen van uw betaling / U te kunnen sms-en, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren / U een afspraak reminder te kunnen sturen / Wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mensendieck praktijk M. Sjollema neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Mensendieck praktijk M. Sjollema gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Winmens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mensendieck praktijk M. Sjollema bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 7 jaar t.b.v. uit te voeren controles van Belastingdienst en zorgverzekeraar. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard. Verwijzingen worden 5 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mensendieck praktijk M. Sjollema verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mensendieck praktijk M. Sjollema blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Mensendieck praktijk M. Sjollema uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mensendieck praktijk M. Sjollema gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Op onze website lhttp://www.mensendieckpurmerend.nl staan blogs. Deze kunt u liken of delen via bv Facebook of Linkedin. Ook kunt u op de blogs reageren. Op het contactformulier vragen wij u algemene gegevens in te vullen en eventueel kort de reden van aanmelding.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mensendieck praktijk M. Sjollema en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marcella.sjollema@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mensendieck praktijk M. Sjollema wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mensendieck praktijk M. Sjollema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een opgestuurd geboortekaartje (bijvoorbeeld) wordt in de oefenruimte opgehangen/neergezet, tenzij u hier bezwaar tegen maakt. Indien u wilt, kan naam, adres en telefoonnummer afgeplakt worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marcella.sjollema@gmail.com.

logo-kp
Netwerk Chronische Pijn
logo-kp